نوشته های مربوط به برچسب: ویرایش مطالب وبلاگ - صفحه 2

۱۳ اسفند, ۱۳۹۰

مدیریت مطالب قبلی در بلاگفا

بلاگفا ۲۰ دیدگاه

زمانی که شما در بلاگفا مطلبی را ارسال می کنید، هنوز به آن برای ویرایش یا حذف کردن، دسترسی دارید. قسمتی در مدیریت بلاگفا که به نام مدیریت مطالب قبلی شناخته می شود، به شما اجازه مدیریت نوشته ها و نظرات مربوط به هر کدام را می دهد. پس برای توضیح بیشتر این قسمت با […]


هاست فوق ارزان وبنولوگ